Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att se till att utvärderingen
bygger på kvalitetsdata
1 dag
utvärderingssamordnare (ledare)
teknisk samordnare

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Under försöket samlades en mängd olika slags data in på olika sätt (observatörer, Test-bed Technical Infrastructure, enkäter osv.) Detta gjordes enligt datainsamlingsplanen. En plan är egentligen bara en idealföreställning om hur verkligheten bör fungera. Det finns fall då saker och ting går enligt planen, men ofta förekommer avvikelser. Det är exakt sådana avvikelser som vi måste identifiera under datakvalitetskontrollen.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Samla först alla data som har samlats in på ett ställe och i ett och samma format. Kanske vill ni lägga in alltsammans i en Excel-fil, eller så kanske ni föredrar ett annat verktyg. Men se till att allt finns på samma ställe och formatera det! Gör en första kontroll: Finns det data som saknas eller är skadade? Handlar det i så fall om kritiska data? Om så är fallet, tänk igenom hur det skulle kunna gå att återskapa dem (reparera dem eller kanske be en deltagare om ett telefonsamtal och att fylla i en särskild enkät). Även om det inte handlar om kritisk information måste man markera var data saknas i utvärderingen!  

Strukturera sedan upp era data. Ta en titt på datainsamlingsplanen. Finns det en struktur som kan användas? Kanske att ordna informationen efter roll, lösning, forskningsfråga (kanske per de tre dimensionerna: lösning, försök och krishantering). Nu går det lättare att se igenom informationen. Gör en andra kontroll: Finns det data som saknas eller är skadade? Titta sedan närmare på datakvaliteten. Sök efter mönster. Sök efter saker som inte passar in i mönstren. Ta reda på varför de inte passar. Handlar det om större avvikelser? Försök i så fall att hitta fler data för den aktuella aspekten (kanske i Test-bed Technical Infrastructure). Om det inte finns något sätt att förbättra befintliga data ska det anges i utvärderingen att endast begränsade slutsatser kan dras om detta. Skapa till sist en datauppsättning för er analys. Uteslut data som är irrelevanta eller har dålig kvalitet, men ange också att ni har gjort det!
 

Metoder

Strukturering & organisation,
societal impact assessment,
forskningsetik

Indata

Rådata

Utdata

”Ren” datauppsättning

Checklista
  • Datafullständigheten har kontrollerats
  • Datakvaliteten har kontrollerats
  • Datan har verifierats
  • Datan har strukturerats preliminärt