Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att dra giltiga slutsatser och
utvärdera lösningarna inom
sina specifika sammanhang
1 till 2 dagar
utvärderingssamordnare (ledare)
FÖRSÖKSÄGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

De data ni har samlat in och redan analyserat måste nu sättas i rätt sammanhang. Det är här som man behöver den tredimensionella metoden för att se hur förmågegapet har överbryggats och vad mer som behöver göras för att besvara forskningsfrågorna.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Nu har ni alltså en mängd visualiserade data av hög kvalitet och vissa preliminära slutsatser. Nu behöver ni synpunkter från fältet, dvs. från era utövare. Samla dem igen och diskutera det ni har kommit fram till. Presentera först resultaten utan att ta med era egna slutsatser. Se vilka slutsatser de själva
kommer fram till. 

Fråga dem:

 • Vad sticker ut? Vilka resultat är anmärkningsvärda?  
 • Hade ni väntat er de här resultaten? Varför eller varför inte?  
 • Vilka tänkbara förklaringar finns det till resultaten? Fundera på dem i relation till var och en av era tre dimensioner! Kanske gick det inte att använda en viss lösnings funktioner eftersom försöksplatsen hade strömavbrott. (Det vill säga att det kan finnas förklaringar i försöksdimensionen till ett resultat i krishanteringsdimensionen som man från början trodde skulle ligga i lösningsdimensionen.)  
 • Vilka slutsatser kan man dra av de här resultaten? (Tänk här på de ursprungliga förmågegapen och försöksmålen. Har ni överbryggat förmågegapen? Kanske åtminstone delvis?)  
 • Går resultaten att överföra på andra team/sammanhang? Varför eller varför inte?  
 • Vilka råd skulle ni ge kring lösningen? Överbryggades förmågegapen som förväntat? Varför eller varför inte?  

 

Metoder

Tolkning, diskussion, fysiskt möte,
societal impact assessment,
forskningsetik

Verktyg
Indata

Analyserade data

Utdata

Giltiga slutsatser om förmågegapen,
målen etc.

Checklista
 • Kontrollerat om tröskelvärdena för nyckeltal/mått har uppnåtts
 • Mönster och anmärkningsvärda data har identifierats
 • Dessa har satts i sitt sammanhang (förhållandena mellan alla dimensioner har kontrollerats)
 • Slutsatserna har jämförts med förmågegapen
 • Formulerat om förmågegapen har överbryggats eller ej
 • Formulerat en granskning av lösningen och diskuterat den med lösningsleverantören
 • Tagit hänsyn till etiska och juridiska frågor (t.ex. anonymisering)