See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Keskenduda kindlatele
aspektidele ja määrata oma
hindamislähenemine
2 tundi
Hindamiskoordinaator
(juht)
Õppuse Trial omanik

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Formuleerides oma eesmärgi SMART-mudeli järgi olete te määratlenud, „mida“ te tahate oma õppusega Trial saavutada/uurida. Nüüd peate te formuleerima uurimisküsimused, mis tegelevad sellega, mida te püüate oma õppusega teada saada. 
Selle etapi eesmärk on tuvastada uurimismeetodite ja andmeanalüüsi tehnikate õige kombinatsioon, võttes arvesse ka õppuse Trial konteksti.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

kommunikatsiooniprobleemist ehitustulekahjude ajal, saate te nüüd probleemi süvitsi tungida, tuvastades peamise probleemkoha: kas tegemist on ühendusprobleemiga? Kas nad kasutavad erinevaid keeli (fraase, sõnu)? Interaktiivses arutelus formuleeruvad küsimused iseenesest. See aitab teil kindlaks teha, milliseid andmeid on vaja koguda. Näiteks „millal“ tähendab, et peate mõõtma aega. „Kuidas“ võib viia põhjalike vaatlusteni koos TTI abil logitud andmetega.  

Sõnastus võib samuti aidata valida, millist funktsionaalsust te innovaatilises lahenduses tegelikult otsite. Näiteks: kas te vajate võimendit, sõnavarakoolitust või hoopis midagi muud?

Siit leiate rea kriteeriume, mille abil formuleerida head uurimisküsimust:

 1. Peab olema sõnastatud küsimusena
 2. Peab puudutama õppuse Trial konkreetset probleemkohta
 3. Peab katma õppuse Trial kolme mõõdet
 • Õppuse Trial mõõde
 • Kriisireguleerimise mõõde
 • Lahenduse mõõde
 1. Ei tohi olla stsenaariumist ajendatud
 2. Peab saama õppusega vastuse ja olema mõõdetav
 3. Kõik õppuse Trial huvigrupid peavad seda mõistma ja heaks kiitma
 4. Stsenaarium ja hindamine on uurimisküsimusega otseselt seotud
 5. Saab paigutada mitmetasandilisse hierarhilisse struktuuri
 6. On formuleeritud lihtsalt (aga sellele ei ole alati lihtne vastata)
Meetodid
Tööriistad
Sisend

Õppuse Trial kontekst, kriisireguleerimise probleemkohad,
SMART, õppuse Trial eesmärk (-märgid)

Väljund

Üks või mitu uurimisküsimust

Kontrollnimekiri
 • Kontrollida, kas kõik probleemkohad on kaetud (vähemalt ühe) uurimisküsimusega
 • Kontrollida, et iga uurimisküsimus vastab ülalmainitud uurimisküsimuste kriteeriumitele
 • Kontrollida, kas iga uurimisküsimus on täiendatud vastavalt värskeimale teabele (järgides kordustel põhinevat, loomingulisest koostööst kantud 6-etapilist lähenemist)