Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

ATT IDENTIFIERA EXAKT VAR FÖRÄNDRINGAR
UPPSTÅR I KRISHANTERINGSPROCESSEN
OCH IDENTIFIERA NYCKELTAL
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Utövarsamordnare
Teknisk samordnare

om

vad verktyget
används till

Tanken med innovationslinjen är att integrera de innovativa sociotekniska lösningarna precis på det ställe i baslinjen där de kan åtgärda förmågegapet – vid den punkt där de kan leda till förändring. Baslinjen är därför ett viktigt dokument att ta hänsyn till här.  

Återigen börjar man med en diskussion med de utövare som deltar. De behöver förstå lösningarnas funktioner. Därefter kan de diskutera var de skulle vilja använda vilka funktioner i processen med att fastställa förmågegapen för att bäst överbrygga dem. Visualisering är ett jättebra verktyg här och underlättar specifika diskussioner med lösningsleverantörerna, om man vill hålla sådana (kanske vid TIM).

Det är viktigt att se till att lösningsleverantörerna verkligen förstår förmågegapet och de specifika delar av det där deras lösningar är inblandade. Man måste också se till att de utövare som deltar verkligen förstår lösningarnas funktioner. Den här informationen måste vara tydlig och klar för alla om det ska gå att hålla ett bra och givande samtal. När allt detta är klart kan ni återigen använda post-it-lappar och tuschpenna, tillsammans med bilden av baslinjen, för att skapa en innovationslinje.  

Nedan följer några tips för hur man skapar en innovationslinje:

  • Skriv ut baslinjen eller använd en projektor för att visa den på en whiteboard så att alla kan se.  
  • Gå igenom hela baslinjen tillsammans med utövarna – uppgift för uppgift och åtgärd för åtgärd. Om någon av dem kan ersättas med en ny funktion kan ni också skriva ner vilken ny uppgift/åtgärd som ska utföras istället.
  • Fundera även här på informationsutbytet och den utrustning som behövs för uppgiften. Använd tuschpennan för att rita nya kopplingar mellan uppgifter/åtgärder som inträffar före eller efter den nya som har skapats.  
  • Kanske behöver ni också skapa en ny roll nu (t.ex. någon som ansvarar för sociala medier).

På det här sättet skapar ni automatiskt en innovationslinje. Vi rekommenderar återigen att ta bilder och därefter skapa en virtuell version.  

Tänk på att det här sättet att arbeta leder till att det uppstår mycket ny information som kanske inte integreras bäst genom post-it-lappar på baslinjen. Se till att ingen information eller omflyttningar på baslinjen tappas bort!