Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att fokusera på specifika
aspekter och fastställa
utvärderingsmetoden
2 timmar
utvärderingssamordnare (ledare)
FÖRSÖKSÄGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Genom att formulera ett mål enligt SMART-principen har man definierat VAD man vill uppnå eller utreda med försöket. Nu gäller det att formulera forskningsfrågor som fångar upp det man vill ta reda på genom försöket.

 
Målet med det här steget är att hitta rätt kombination av forskningsmetoder och tekniker för dataanalys, med försökskontexten i åtanke.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Forskningsmålet eller -målen kan hittills ha känts lite allmänt hållna, men nu kan man gå in på detaljer. Om man t.ex. är intresserad av ett problem inom kommunikation mellan olika nivåer vid en brand under byggnadsarbete kan man nu göra en djupdykning i problemet genom att identifiera det underliggande förmågegapet: Är det ett anslutningsproblem? Använder man olika språk (fraser eller ord)? Genom en interaktiv diskussion med aktörerna formuleras frågor naturligt. Detta hjälper er att identifiera vilka data som måste samlas in. Frågan NÄR? innebär till exempel att man måste mäta tid. Frågan HUR? kanske leder till fokuserad observation i kombination med data som loggas genom Test-bed Technical Infrastructure.  

Formuleringen kan också hjälpa er att välja vilka funktioner ni faktiskt söker hos en innovativ lösning. Till exempel: Behövs en förstärkare, en ordlista eller någonting helt annat?

Här är en lista över kriterier för formulering av en bra forskningsfråga:

 1. Ska vara en fråga
 2. Ska handla om ett bestämt förmågegap i försöket
 3. Ska täcka de tre försöksdimensionerna:
 • Försöksdimensionen
 • Aktörsdimensionen
 • Lösningsdimensionen
 1. Får inte vara scenariodrivet
 2. Ska kunna besvaras och mätas genom försöket
 3. Ska kunna förstås och godkännas av samtliga intressenter i försöket
 4. Scenariot och utvärderingen är direkt kopplade till forskningsfrågan
 5. Kan organiseras som en hierarkisk struktur i flera nivåer
 6. Är enkelt formulerad (men kanske inte alltid lätt att besvara)
Verktyg
Indata

Försökskontext, förmågegap,
SMART, försöksmål

Utdata

En eller flera forskningsfrågor

Checklista
 • Kontrollerat att varje förmågegap täcks av minst en forskningsfråga
 • Kontrollerat att varje forskningsfråga uppfyller ovannämnda kriterier för forskningsfrågor
 • Kontrollerat att varje forskningsfråga är uppdaterad med den senaste informationen (samtidigt som den följer den iterativa, medskapande sexstegsmetoden)