Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att samla in relevanta data
(dvs. DE data som behövs)
under FÖRSÖKET
1 dag
utvärderingssamordnare (ledare)
AKTÖRSsamordnare
teknisk samordnare
FÖRSÖKSÄGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

I datainsamlingsplanen beskrivs hur de data som behövs för att besvara forskningsfrågan kommer att samlas in och mätas, av vem och på vilket sätt. Denna strukturerade plan är central för att besvara forskningsfrågorna.  

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Utgångspunkten för att formulera en bra datainsamlingsplan är logiken bakom den. Man bör fråga sig varför man behöver en viss datauppsättning och i vilket syfte. Svaren bör vara lätta att hitta i målet/målen med försöket och i forskningsfrågorna (”för att besvara den här forskningsfrågan behöver jag samla in den här uppsättningen data”). Kom ihåg att ni bara behöver samla in de data som ni verkligen behöver (”vad krävs för att få ett svar?”), men också bara sådana som ni har möjlighet att samla in (”hur mycket tid och resurser finns det?”). För att göra det behöver ni identifiera aktuella nyckeltal för samtliga tre dimensioner inom vilka resultat ska mätas (försök, krishantering och lösningar). Ta en titt på listan över allmänna nyckeltal och komplettera den med försöksspecifika mått.  

Sedan måste man fundera på VEM som ska samla in data, NÄR och HUR. Data kan samlas in genom Test-bed Technical Infrastructure och/eller genom observatörer under en specifik försökssession och vid ett givet moment i scenariot. Man kan också samla in data genom enkäter och fokusgrupper. I slutänden kommer datainsamlingsplanen att fungera som en sorts karta. För att komma fram till slutmålet måste man noga notera all information som behövs med målet/målen för försöket i åtanke. Gör upp planen i form av ett Excel-ark där de riktlinjer som ska följas ingår.  

Listan över de allmänna nyckeltalen ingår som en del av Trial Guidance Tool (se sidan 96).

Metoder

Brainstorming, processmodellering,
baslinje, innovationslinje,
societal impact assessment,
forskningsetik, tre dimensioner & nyckeltal​​​​​​​

Indata

Försöksmål, forskningsfrågor,
lista över allmänna nyckeltal,
tillämpad baslinje

Utdata

En strukturerad datainsamlingsplan. 

Checklista
  • Fastställt vilka data som ska samlas in
  • Fastställt mått och mätetal (nyckeltal)
  • Fastställt hur data ska samlas in (t.ex. självrapporteringsmetoder: enkät, intervjuer, observationer).
  • Datainsamlingsplanen har implementerats i Observer Support Tool
  • Datainsamlingen kan beröra etiska och juridiska frågor. Ta med det i beräkningen och gör iordning relevanta dokument, till exempel formulär för informerat samtycke och sekretessavtal.