See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Teha tõeseid järeldusi ja
hinnata lahendusi nende
spetsiifilises kontekstis
1 kuni 2 päeva
Hindamiskoordinaator
(juht)
Õppuse Trial omanik

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Teie poolt kogutud ja juba analüüsitud andmed tuleb nüüd asetada õigesse konteksti. Selles punktis vajate te kolmemõõtmelist lähenemist, et näha, kuidas teie probleemkohaga toime tuldi ja mida on uurimisküsimustele vastuste saamiseks veel vaja.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Nüüd on teil ohtralt kvaliteetseid ja visualiseeritud andmeid ja mõned esmased järeldused. Järgmiseks on teil tarvis suure hulga inimeste ehk teie praktikute tarkust. Koguge nad taas kord kokku ja rääkige neile, mida te teada saite. Esitage tulemused kõigepealt ilma oma järeldusteta. Vaadake, mida nemad järeldavad.  

Küsige neilt:

 • Mis paistab silma? Millised tulemused on märkimisväärsed?  
 • Kas te ootasite neid tulemusi? Miks või miks mitte?  
 • Mis on nende tulemuste võimalikud selgitused? Seostage need kõigi oma kolme mõõtmega! Võib-olla ei olnud lahenduse üks funktsioonidest kasutatav, kuna õppuse Trial toimumiskohas ei olnud voolu. (Tähendus: õppuse mõõtmega seotud põhjused võivad selgitada kriisireguleerimise mõõtmega seotud leide, mida te alguses pidasite lahenduse mõõtmesse kuuluvaks.)  
 • Mida te saate nende tulemuste põhjal järeldada? (Mõelge siinkohal algsete probleemkohtade ja õppuse Trial eesmärkide peale. Kas te kõrvaldasite probleemkoha? Vähemalt osaliseltki?)  
 • Kas tulemusi on võimalik üle kanda teistele meeskondadele / teistesse kontekstidesse? Miks või miks mitte?  
 • Millist nõu te lahenduse kohta annaksite? Kas see kõrvaldas teie probleemkohad nagu oodatud? Miks või miks mitte?  

 

Meetodid

Tõlgendamine, arutelu,
füüsiline koosolek, societal
impact assessment
, uurimiseetika

Tööriistad
Sisend

Analüüsitud andmed

Väljund

Tõesed järeldused probleemkohtade
kohta, eesmärgid jne

Kontrollnimekiri
 • KPI/mõõtestandardite lävenditele vastamine kontrollitud
 • Tuvastatud mustrid ja märkimisväärsed andmed
 • Need on asetatud konteksti (suhe kõigi mõõdetega kontrollitud)
 • Järeldusi on võrreldud probleemkohtadega
 • Probleemkoha kõrvaldamine (või mittekõrvaldamine) formuleeritud
 • Lahenduste ülevaade formuleeritud ja lahendusepakkujaga läbi arutatud
 • Võtke arvesse ka eetilisi ja juriidilisi küsimusi (nt anonümiseerimine jne)