See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Tagada, et kõik saavad
asjadest ühtmoodi aru, et
kõik vajalikud funktsioonid
on kirjeldatud ja
andmekogumises on kokku
lepitud
3 päeva
Hindamiskoordinaator
(juht)
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator
Õppuse Trial omanik

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Õppuse Trial integratsioonikoosolekul (Trial Integration Meeting, TIM) ühildatakse praktikute, lahendusepakkujate ja õppuse Trial nõukogu vaatenurgad. Õppuse Trial käsikirja edasise mustandi huvides arutavad osalejad lahenduste integreerimist praktikute tegevustesse, vajalikku infovahetust ning õppuse Trial eesmärkide saavutamiseks vajalikku andmekogumist ja hindamiskriteeriume.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

See on esimene füüsiline koosolek kõigi lahendusepakkujate, TTI-taristu ning kriisireguleerimise vahel. Kasutage aega selleks, et kõik inimesed saaksid üksteise vajadustest aru: kriisireguleerimise praktikud peavad mõistma lahendust, lahendusepakkujad peavad aru saama kriisireguleerimise probleemkohtadest, protsessidest ja vajadustest. Tulenevalt lähteolukorrast ja lahenduse funktsioonidest saate määratleda lahenduse kasutusmallid. Need kantakse üle innovatsiooniolukorra kirjeldusesse. See on alus, millelt lähtuvalt arutada andmevahetust nii praktikute kui ka TTI-ga (millised andmed ja kuidas). Arvestage mõõtmete ning oma hindamislähenemisega!

Meetodid

Intervjuud, arutelu, protsessi kaardistamine,
societal impact assessment, uurimiseetika

Sisend

Õppuse Trial kontekst, lahenduse info,
lähteolukord & innovatsiooniolukorra mustand

Väljund

Praktikute ja lahenduse vajaduste selge määratlus, innovatsiooniolukord,
andmeintegratsioonikava, stsenaariumi sisend

Kontrollnimekiri
  • Väliste huvigruppide esmane loend on koostatud
  • Lähteolukorra täpne mustand valmis
  • Innovatsiooniolukorra mustand valmis
  • Andmete integratsioonikava mustand koostatud koos lahendusepakkujate ning TTI töötajatega
  • Lahenduse integreerimise kava mustand koostatud
  • Kõigi lahenduste ja võtmesündmuste kasutusmallid koostatud
  • Algse andmekogumiskava ja hindamislähenemise teostatavus kontrollitud 
  • Kuna tegu on lahendusepakkujate ja õppuse Trial nõukogu esimese füüsilise töökoosolekuga, siis veenduge, et koostöö juriidilised aspektid (nt konfidentsiaalsuskokkulepe) oleksid kaetud. Kui lahenduse valimise protsessi käigus SIA-d ei tehtud, siis tasuks see nüüd ära teha