This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

konsolidacja wizji
realizowanego
działania, SPRAWDZENIE,
CZY zdefiniowano
wszystkie potrzebne
funkcjonalności i czy
ustalono zasady zbierania
danych
3 DNI
koordynator ewaluacji (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator techniczny
właściciel TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Spotkanie trial integration meeting (TIM) umożliwia uzgodnienie stanowisk praktyków, dostawców rozwiązań i komitetu organizacyjnego Trialu. Aby móc opracować pełny scenariusz do Trialu, uczestnicy omawiają włączenie rozwiązań w czynności realizowane przez praktyków, wymagane zasady wymiany informacji oraz kryteria zbierania i ewaluacji danych w związku z celami Trialu.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Będzie to pierwsze fizycznespotkanie wszystkich dostawców rozwiązań, twórców infrastruktury test-bed technical infrastructure oraz praktyków ZK. Wykorzystaj ten czas na następujące czynności: upewnij się, że ludzie rozumieją nawzajem swoje potrzeby – praktycy ZK muszą rozumieć rozwiązania, a dostawcy rozwiązań muszą zrozumieć luki/procesy/potrzeby ZK. Opierając się na opisie stanu początkowego i funkcjonalnościach rozwiązania, można określić istotne przypadki użycia rozwiązań. Na ich podstawie opracowany zostanie tzw. opis ścieżki innowacyjnej. Opisy te będą podstawą do modelowania wymiany danych – zarówno z praktykami, jak i z twórcami infrastruktury test-bed technical infrastructure (które dane są udostępniane i w jaki sposób). Należy pamiętać o pomiarach i przyjętym podejściu ewaluacyjnym!

Metody

Wywiady, dyskusje, mapowanie procesu,
ocena societal impact assessment, tyka badań

Wkład

Kontekst Trialu, informacje o rozwiązaniach,
opis stanu początkowego & i wersja robocza opisu ścieżki innowacyjnej

Rezultat

Wyraźne określenie potrzeb praktyków i
rozwiązań, opis ścieżki innowacyjnej,
plan integracji danych, informacje do uwzględnienia w scenariuszu

Lista Kontrolna
  • Sporządzono wstępny wykaz interesariuszy zewnętrznych
  • Przygotowano zaawansowaną wersję roboczą opisu stanu początkowego
  • Przygotowano wersję roboczą opisu ścieżki innowacyjnej
  • Opracowano wersję roboczą planu integracji danych między dostawcami rozwiązań a personelem infrastruktury test-bed technical infrastructure
  • Opracowano wersję roboczą schematu interakcji rozwiązań;
  • Wyznaczono szczególne przypadki użycia każdego z rozwiązań dla każdego istotnego elementu (zdarzenia) scenariusza;
  • Wstępny plan zbierania danych i szczególne metody ewaluacyjne zostały sprawdzone pod kątem wykonalności  
  • Ponieważ jest to pierwsze spotkanie robocze dostawców rozwiązań i komitetu organizacyjnego Trialu, należy zadbać o zagadnienia prawne dotyczące współpracy (np. umowy o zachowaniu poufności). Jeżeli w procesie wyboru rozwiązań nie przeprowadzono oceny SIA, teraz jest na to odpowiednia pora.