Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att se till att alla har samma
förståelse och att alla
nödvändiga funktioner
beskrivs och datainsamlingen
fastställs
3 DAGAR
utvärderingssamordnare (ledare)
utövarsamordnare
teknisk samordnare
FÖRSÖKSÄGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Genom Trial Integration Meeting (TIM) uppnås samstämmighet mellan utövare, lösningsleverantörer och försökskommittén. För att senare kunna skriva försöksmanuskriptet diskuterar deltagarna hur lösningarna integreras med utövarnas verksamhet, nödvändigt informationsutbyte samt datainsamling och utvärderingskriterier för att uppfylla målen med försöket.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Det här blir det första fysiska mötet mellan alla lösningsleverantörer, personal för Test-bed Technical Infrastructure och krishanteringsutövare. Använd tiden till följande: kontrollera att alla förstår varandras behov – krishanteringsutövarna behöver förstå lösningen och lösningsleverantörerna behöver förstå krishanteringens förmågegap, processer och behov. Med utgångspunkt från baslinjen och lösningsfunktionerna kan man definiera användningsfall för lösningen. Dessa överförs till innovationslinjen. Det här utgör grunden för diskussioner om datautbyte – både med utövarna och med Test-bed Technical Infrastructure (vilka data och hur). Ha mått och utvärderingsmetod i åtanke!

Metoder

Intervjuer, diskussion, processkartläggning,
societal impact assessment, forskningsetik

Indata

Försökssammanhang, lösningsinformation, baslinje & utkast till innovationslinje

Utdata

Tydlig definition av utövar-
lösningsbehov, innovationslinje,
plan för dataintegrering, scenarioindata

Checklista
  • En första lista över externa intressenter har skrivits
  • Avancerat utkast till baslinje är klart
  • Utkast till innovationslinje är klart
  • Utkast till plan för dataintegrering mellan lösningsleverantörer och personal för Test-bed Technical Infrastructure har skapats
  • Utkast till plan för lösningsinteraktion har skapats
  • Användarfall per lösning och nyckelhändelse har formulerats
  • Den preliminära datainsamlingsplanens och utvärderingsmetodens genomförbarhet har kontrollerats  
  • Eftersom det här är det första fysiska arbetsmötet mellan lösningsleverantörerna och försökskommittén måste man se till att juridiska frågor som är relevanta för samarbetet (t.ex. sekretessavtal) är lösta. Om ingen SIA gjordes under processen med att välja lösning är det lämpligt att göra den nu.