See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Luua õppuse Trial jaoks
täpselt sellised tingimused,
kus probleemkoht avaldub
1 päev
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator
KRIISIREGULEERIMISE praktikud

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Teie Trial-õppuse kontekst annab teile mitmeid võimalusi õppuse jaoks spetsiifilise stsenaariumi loomiseks. Stsenaarium sõltub erinevatest asjadest: probleemkohad, saadaolevad praktikud (arv, roll organisatsioonis jne), saadaolevad rajatised ja varustus. Te peate kirjutama selge stsenaariumi, mis oleks nagu käsikiri harjutuse puhul – kes teeb mida, millal, kus, millise varustusega. Teisisõnu: millises erilises olukorras te tahate probleemkohaga silmitsi olla? Mõelge sellele lahendusi valides.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Te teate oma probleemkohti ja seda, millises õppuse Trial kontekstis nad ilmnevad. Nüüd teate ka seda, millal (suvi, talv vms) ja kus (sees/väljas) te soovite korraldada õppust Trial. Samuti on teil aimu, keda teil vaja on (alam-, kesk- või kõrgtaseme töötajad / teised organisatsioonid / IT-töötajad) ja nende saadavusega seotud piirangutest. Kogu see teave mõjutab stsenaariumi koostamist, sest te peate valima kindla tegevusliini, mis põhineb eelnevalt tuvastatud eeltingimustel.

Alustage nende lisapiirangute üleskirjutamisest (vt oma õppuse Trial konteksti malli) ning korraldage ajurünnak rollide ja vastutusalade kohta, mida te õppuse läbiviimiseks vajate.  

Seejärel mõelge spetsiifilise olukorra peale, mida te peate oma probleemkoha ilmnemiseks looma. Millised rollid on kaasatud, millist varustust nad kasutavad, mida nad sellega teevad? Piiritlege ruum ja aeg, kus teie probleemkoht ilmneb. Kirjutage üles, mis peab juhtuma, et see sündmus käivituks.

Seda tehes lähenete te oma probleemkohale teistsugusest vaatenurgast. See on uuenduslike lahenduste valimisel tähtis. Vaid siis, kui te teate, millistes olukordades teie probleemkoht ilmneb, saate te kindlaks teha, millist lahendust on vaja.

Meetodid

Ajurünnakud & stsenaariumi kirjutamine,
lähteolukord, societal impact assessment
uurimiseetika

Sisend

Õppuse Trial kontekst, probleemkohad, uurimisküsimus, andmekogumiskava

Väljund

Stsenaariumi käsikiri / visualiseeritud kava

Kontrollnimekiri
  • Iga probleemkoha põhisündmused on selgelt sedastatud
  • Iga võtmesündmuse käivitavad tingimused ja sisendid on tuvastatud ja üles kirjutatud
  • Võtmesündmusteks vajalikud rollid ja tegevused on tuvastatud
  • Võtmesündmused on ühendatud kõikehõlmava narratiiviga
  • Sisendid on valmis võtmesündmusi käivitama
  • Teie stsenaarium võib puudutada tundlikke teemasid (nt KBRT-L või triaaž). Otsige üles ja tutvuge olemasolevate eetikajuhistega (nt KBRT-L turvalisus või andmekaitse) ning inte­greerige eetikakaalutlused algusest peale stsenaariumisse.  
  • Kaaluge, kas valitud stsenaarium toob kaasa juriidilisi tagajärgi või negatiivseid toimeid ühiskonnale