See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Andmete õige analüüsimine
0,5 päeva
Hindamiskoordinaator
(juht)
Õppuse Trial omanik

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Teie õppuse Trial hindamislähenemine sõltub andmekogumiskavast ja selle eesmärk on „mõtestada“ andmeid läbi eri tehnikate.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Kui te olete otsustanud, mis tüüpi andmeid te oma uurimisküsimustele vastamiseks vajate, siis peate mõtlema ka sellele, milliseid tehnikaid ja tööriistu kasutada, et õppuse Trial käigus kogutud andmekogumit analüüsida. Võtmeks on andmekogumiskava, mis annab selge näidustuse, milliseid hindamislähenemisi kaaluda. Mida te kavatsete koguda? Kas te otsustasite koguda andmeid üksnes TTI abil? Või otsustasite te kaasata ka struktureeritud arutelusid õppusel Trial osalejatega, et saada põhjalikumat ülevaadet? Peamine küsimus hindamislähenemise valikul on, kuidas te oma andmeid mõtestate?  

Ei piisa ainult sellest, et te teate, mis andmeid te vajate, tähtis on ka see, mida te nende andmetega teete. Näiteks, kui te kavatsete esitada spetsiifilisi küsimusi KPI-de põhjal, siis peate te viima läbi uuringu ning kasutama arvamuste mõõtmiseks hindamisskaalat (kvantitatiivne meetod). Kui te soovite saada põhjalikumat teavet, mida on arut­eludega parem koguda, siis peaksite te hindamisel arvestama ka kvalitatiivsemate meetoditega (fookusgrupid) ja sobivate tehnikatega, millega analüüsida kogutud andmeid (kvalitatiivse andmeanalüüsi tarkvara).  

Selles etapis on tähtis just mõtestamine. Kui teil ei ole veel selget ideed, kuidas andmed välja näevad, siis hakake mõtlema erinevate tehnikate ja tööriistade plussidele ja miinustele.

Meetodid

Ajurünnakud, kvantitatiivsed analüüsitehnikad,
kvalitatiivsed analüüsitehnikad,
innovatsiooniolukordsocietal
impact assessment
, uurimiseetika

Sisend

Andmekogumiskava

Väljund

Hindamistehnikate ja -tööriistade loend

Kontrollnimekiri
  • KPI-d & mõõtestandardid formuleeritud
  • Iga KPI & mõõtestandardi sihtväärtused
  • Andmete sobitamine kindla hindamislähenemisega
  • Reaalsuskontroll: kas hindamislähenemised on teostatavad?
  • Andmete või tulemuste analüüsimine ja levitamine võib tuua kaasa mitmesuguseid eetilisi ja/või juriidilisi probleeme. Tuvastage need, näiteks väliste konsultatsioonide abil, ning dokumenteerige, kuidas te need lahendasite