See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Valida paljulubavad
uuenduslikud sotsio­tehnilised
lahendused
3 kuni 5 päeva
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaatOR
KRIISIREGULEERIMISE praktikud
lahendusepakkujad

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Olenevalt sellest, kas võimalike lahenduste kogum on teada või mitte, võib lahenduse valimise protsessi pikkus olla väga erinev. Kui võimalikud lahendused on leitud, siis jaguneb protsess kaheks. Esimene ülesanne on lahendus praktikukeskselt üle vaadata. Siin on teile abiks eelhindamiskriteeriumid, mille on koostanud eri valdkondade kriisireguleerijad. Kui ülevaade on tehtud, siis saab kogu õppuse Trial nõukogu alustada lahenduse tegeliku valimisega, mis hõlmab ka kaugemaid õppusega seotud kaalutlusi, näiteks seos probleemkohtadega või tehnilised nõuded.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Teie eesmärk on kõrvaldada probleemkoht sotsiotehnilise lahendusega. Tegemist võib olla riist- või tarkvaraga, koolituskursusega, uue protseduuri või nende kombinatsiooniga. Tähtis on leida midagi, mis tõotab olemasolevat olukorda paremaks muuta.  

Esimene ülesanne loob ka esmamulje võimalikele tulevastele kasutajatele. Paluge lahendusepakkujal vastata järgmistele küsimustele, et hinnata lahenduse sobivust teie vajadustega:

1. Missioon: kuidas aitab lahendus kaasa kriisireguleerimisele?

2. Integratsioon: kuidas on see integreeritud olemasolevatesse kriisireguleerimise operatsioonidesse?

3. Valmisolek: kui küps see lahendus on ja kas seda on testitud või heaks kiidetud?

4. Motivatsioon: kuidas tegeleb see lahendus praktikute probleemidega?

5. Soovitused: kes olemasolevat lahendust soovitavad?

Et järgmiseks etapiks valmistuda, võite küsida rakenduse kasutamise ressursside ja oskusteadmiste kohta ning tehniliste näitajate ja lahenduse rakendamiseks vajalike investeeringute kohta. Et lahendusepakkujat mitte üle koormata, peaksid vastused olema piiratud pikkusega (nt kokku max 2 lk). Kui te olete saanud vastused kätte, siis kaasake võimalikud kasutajad, kriisireguleerimise praktikud ning küsige nende arvamust selle kohta, kas lahendusel on potentsiaali või mitte. Tulemusi tuleb nõukogus arutada ja siis otsustada, millistel lahendustel on potentsiaali probleemkohtade kõrvaldamisel. Selle arutelu toetamiseks võib kaaluda ka järgmisi küsimusi.

1. Kas lahendust saab kasutada algse probleemkoha lahendamiseks ning kas see annab vastuse õppuse Trial peamisele uurimisküsimusele

2. Kas lahendusepakkuja suudab pakkuda sobivat koolitust, et potentsiaalsed lõppkasutajad saaksid lahendust õppusel Trial rakendada?

3. Kas lahendus vajab õppusel Trial kasutamiseks spetsiaalset tehnilist keskkonda ja kas TTI on selleks piisav?

4. Kas lahendusepakkuja on valmis ja võimeline õppusega seotud ülesannetes ja koosolekutel osalema ja oma panuse andma?

Soovitatav on organiseerida füüsiline või virtuaalne koosolek nõukogu ja lahendusepakkujate osalusel, kus neid küsimusi saaks hoolikalt selgitada ja arutada. Lõpliku otsuse peab langetama nõukogu ning varsti pärast koosolekut ka sellest teada andma. Kui lahendust ei valita, siis tuleb anda selge vastus, nii et lahendusepakkuja saaks otsuse tagamaadest paremini aru.

Meetodid
Tööriistad
Sisend

Õppuse Trial kontekst & probleemkohad

Väljund

Õppuseks Trial valitud lahenduse või lahenduste nimekiri

Kontrollnimekiri
  • Probleemkoha kõrvaldamiseks vajalikud lahenduse funktsionaalsused tuvastatud  
  • Lahenduse valikuprotsessi on järgitud
  • Lahenduse ülevaade on väljastatud
  • Eelvalik tehtud
  • Lahenduse demonstreerimise koosolek on toimunud
  • Õppuse Trial nõukogu on lahenduses kokkuleppele jõudnud
  • Lahendusepakkujaga on õppuses Trial osalemise osas kokkuleppele jõutud
  • Viige valitud lahenduste kohta läbi SIA (Societal Impact Assessment, ühiskondliku mõju hinnang). Tuvastage ja kontrollige üle lahenduste kasutamisega seotud potentsiaalsed juriidilised või eetilised aspektid (nt säutsude kasutamine).