See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Et täpsustada kõiki oma
probleemkohaga seotud
asjaolusid
3 tundi + 1 päev
Praktikute koordinaator
(juht)
Kriisireguleerimise praktikud

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Teie probleemkoht asetseb mingis kindlas kontekstis. See on põimunud erinevate rollide, vastutusalade, olukordade, seadmete ja muu sellisega. Et leida sotsiotehniline lahendus, mis teie probleemkohaga tegeleks, peate te tuvastama, millal see täpselt aset leiab. Selleks kirjeldatakse õppuse Trial konteksti.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Selles etapis on teil kaks ülesannet: esmalt peate tuvastama oma õppuse Trial konteksti ja seejärel kirjeldama oma olemasolevat protsessi luues lähteolukorra.

Alustame teie 1) õppuse Trial kontekstist.  

Trial Guidance Tool (TGT) tööriistast leiate te õppuse Trial konteksti malli. See aitab teil tuvastada oma õppuse Trial konteksti põhiaspekte. Iga probleemkoht leiab aset kindlas olukorras. See olukord koosneb inimestest, asjadest, asjaoludest jne. Ärge ajage seda segi stsenaariumiga, mille te loote hiljem. Stsenaarium on üks ajahetk, kus teie probleemkoht aset leiab, näiteks vihmane laupäeva pärastlõuna suvel. Teie probleemkoht leiab suure tõenäosusega aset ka teistel päevadel, aga võib-olla üksnes vihma korral. Seepärast tehke koos praktikutega ajurünnak ja tuvastage, mis on teie probleemkohaga stsenaariumi loomiseks vajalik ning mis võib juhtuda.  

Kui te teate eeltingimusi, siis saate alustada 2) lähteolukorra kaardistamisega.  

Lähteolukord kirjeldab olukorda sellisena nagu see on, hõlmates kõiki rolle, tegevusi ja infovahetusi (sh mis vahenditega see kõik toimub). Te võite selleks kasutada äriprotsesside modelleerimiskeelt BPMN-i, kuid võite vabalt valida ka mõne muu teile sobiva meetodi.

Õppuse Trial konteksti malli leiate tööriistast TGT.

Meetodid

Ajurünnak ja arut­elud,
protsesside ja struktuuride visualiseerimine,
lähteolukord, societal impact assessment,
uurimiseetika

Tööriistad
Sisend

Probleemkohad, praktikute teadmised,
LLessons Learned Library dokumendid,
õnnetuste aruanded

Väljund

Õppuse Trial kontekst, lähteolukord

Kontrollnimekiri
  • Õppuse Trial konteksti mall alla laaditud
  • Õppuse Trial konteksti mall läbi arutatud
  • Õppuse Trial konteksti täielikult täidetud mall
  • Esimene lähteolukorra mustand koostatud
  • Teie probleemkoht võib olla seotud eetiliste küsimustega (nt KBRT-L või andmekaitse teemad). Palun märkige see ära oma õppuse kontekstis.