See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Tuvastada spetsiifilisi
puudujääke võimekuses
ja/või probleeme,
millele te soovite oma
õppuses Trial keskenduda
2 päeva
Praktikute koordinaator
(juht)
KRIISIREGULEERIMISE praktikud

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Erinevust olemasoleva võimekuse ja eri ülesannete adekvaatseks täitmiseks vajaliku võimekuse vahel nimetatakse „võimekuse lüngaks“. Enne õppuse Trial korraldamist peate te nulletapis mõtlema hetkel teid vaevavatele probleemidele ning ideaalolukorrale, mis on teie sihiks. Probleemkohtade ehk lünkade tuvastamine koostöös praktikutega aitab teil õppusega neid lahendada.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Mõelge selle kriisireguleerimise organisatsiooni praeguste võimekuste peale, kus te töötate. Te võite vaadelda näiteks sotsiotehnilisi töökorraldusaspekte (harilikud operatiivpildindustööriistad) või organisatoorseid protsesse (nt rollide ja vastutusalade määratlused hädaolukordades). Keskendudes sellele, mis parajasti olemas on, keskendute te suure tõenäosusega ka sellele, mis on puudu või mida saaks parandada. Probleemide tuvastamiseks on vaja struktureeritud lähenemist. Teie kogemused on tähtsad, aga neist ei pruugi piisata. Soovitame oma probleemkohtade tuvastamiseks nelja põhimeetodit:  

  • Olemasoleva teabe analüüs (desk research). Nendeks võivad olla organisatsioonisisesed allikad
  • (nt õppuste aruanded, kus tuvastati vajadusi, ning saadud õppetunnid).  
  • Fookusgrupid või struktureeritud intervjuud.  
  • Komplekslähenemine: olemasoleva teabe analüüs pluss fookusgrupid.  
  • Töötoad. 

Fookusgruppide organiseerimiseks vajate te üht või mitut koolitajat, kes juhendaksid grupiarutelu inimeste (praktikute) seas. Olemasoleva teabe analüüs võib olla fookusgrupi jaoks väärtuslik sisend, kust kerkivad esile võimekuslünkadega seotud asjakohased teematõstatused. 

Meetodid

Töötoad, fookusgrupid,
intervjuud, lähteolukord

Tööriistad
Sisend

DRIVER+ kriisireguleerimise probleemkohad

Väljund

Kontekstispetsiifiline DRIVER+
kriisireguleerimise probleemkohtade valideerimine

Kontrollnimekiri
  • 21 DRIVER+ probleemkoha hulgast valitud probleemi
  • Praktikutega läbi arutatud probleemkohad
  • Täiendavad tuvastatud probleemkohad (valikuline)