This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Zidentyfikowanie
szczegółowych luk
w zakresie możliwości
i/lub problemów, które
chce się rozwiązać
w wyniku.
2 dni
Koordynator UCZESTNIKÓW (lider)
Praktycy ZK

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Różnica między bieżącymi możliwościami a możliwościami koniecznymi do odpowiedniego wykonywania różnych zadań nazywa się „luką w możliwościach” (capability gap). Przed realizacją Trialu – na etapie kroku zerowego – należy zastanowić się nad problemami, z którymi zmagasz się obecnie, oraz nad tym, jak wygląda idealna sytuacja, do której dążysz. Identyfikacja luk z udziałem praktyków pomoże odnieść się w Trialu do istotnych problemów.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Pomyśl o aktualnych możliwościach organizacji ZK, w której pracujesz. Możesz rozważyć na przykład socjotechniczne aspekty operacyjne (narzędzia zapewniające wspólny obraz rozwoju sytuacji operacyjnej) lub procesy operacyjne (np. definicję ról i obowiązków w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej). Rozważając obecnie istniejące rozwiązania, należy skoncentrować się także na tym, czego brakuje lub co można by usprawnić. Identyfikacja problemu wymaga ustrukturyzowanego podejścia. Twoje doświadczenie jest kluczowe, ale może nie być wystarczające. Zalecamy skorzystanie z czterech podstawowych metod ustalania priorytetu dla poszczególnych luk:  

  • badanie źródeł wtórnych – można zapoznać się z wewnętrznymi źródłami informacji
  • (np. z raportami na temat ćwiczeń określających potrzeby oraz z wyciągniętymi wnioskami); 
  • zogniskowane wywiady grupowe (tzw. grupy fokusowe) lub wywiady kwestionariuszowe;  
  • podejście mieszane: badanie źródeł wtórnych i zogniskowane wywiady grupowe;  
  • warsztaty. 

Aby zorganizować zogniskowany wywiad grupowy, potrzeba jednego lub więcej moderatorów, którzy pokierują rozmową wśród grupy ludzi (praktyków). Badania źródeł wtórnych mogą stanowić cenny wkład w dyskusję prowadzoną w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego, umożliwiający omówienie odpowiednich aspektów związanych z lukami w możliwościach.  

Metody

Warsztaty, zogniskowane wywiady grupowe,
wywiady, referencyjna mapa procesów

Narzędzia
Wkład

Luki ZK DRIVER+

Rezultat

Weryfikacja kontekstowa luk ZK zdefiniowanych w projekcie DRIVER+

Lista Kontrolna
  • Luki wybrane spośród 21 luk zdefiniowanych w projekcie DRIVER+
  • Luki omówione z praktykami
  • Dodatkowe zidentyfikowane luki (opcjonalnie)