Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att identifiera specifikaFÖR-
MÅGEGAP och/eller problem
man vill
lösa genom FÖRSÖKET
2 dagar
AKTÖRSSAMORDNARE
(ledare)
AKTÖRER INOM SAMHÄLLSSÄ-
KERHET

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Skillnaden mellan en befintlig kompetens och den kompetens som krävs för att en viss uppgift ska kunna utföras på rätt sätt kan kallas ett "förmågegap”. Innan man bygger ett försök måste man i steg noll fundera över vilka problem man för närvarande har och hur den ideala situationen skulle se ut. Genom att identifiera förmågegap tillsammans med aktörerna kan man se till att relevanta problem löses i försöket.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Fundera över de nuvarande förmågor som finns i er krishanteringsorganisation. Man kan till exempel titta på sociotekniska driftsaspekter (den gemensamma driftsbilden) eller organisationens processer (t.ex. definitionen av roller och ansvar när en nödsituation uppstår). När ni funderar över hur läget ser ut just nu kommer ni troligen också att fokusera på vad som saknas och vad som kan förbättras. Problemen behöver identifieras på ett strukturerat sätt. Din egen erfarenhet är viktig, men den kanske inte räcker. Vi rekommenderar fyra huvudsakliga metoder för att prioritera identifierade förmågegap:  

  • Skrivbordsundersökning. Man kan gå igenom interna källor
  • (t.ex. rapporter om övningar för att identifiera behov och lärdomar). 
  • Fokusgrupper eller strukturerade intervjuer.  
  • En blandmetod: skrivbordsundersökning plus fokusgrupper.  
  • Workshops. 

För att organisera fokusgrupper behöver man en eller flera diskussionsledare som leder samtalet mellan en grupp människor (aktörer). Skrivbordsundersökningen kan vara värdefull för fokusgruppen eftersom den kan tydliggöra relevanta aspekter av förmågegapen. 

Metoder

Workshops, fokusgrupper,
intervjuer, baslinje

Verktyg
Indata

Förmågegap i DRIVER+

Utdata

Sammanhangsspecifik bekräftelse av
förmågegap i DRIVER+

Checklista
  • Förmågegapen har valts ut bland 21 DRIVER+-förmågegap
  • Dessa har diskuterats med aktörerna
  • AYtterligare förmågegap har identifierats (frivilligt)