Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att välja UT lovande
innovativa sociotekniska
lösningar
3 till 5 dagar
FÖRSÖKSÄGARE (ledare)
utövarsamordnare
utvärderingssamordnare
teknisk samordnare
Krishanteringsutövare
lösningsleverantörer

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Beroende på om uppsättningen tänkbara lösningar är känd eller ej kan det variera kraftigt hur lång tid det tar att välja ut en lösning. När en uppsättning tänkbara lösningar har fastställts består processen av två uppgifter. Den första uppgiften är att genomföra en användarcentrerad granskning av själva lösningen. Här kan man använda kriterier för förhandsbedömning som har tagits fram av aktörer inom samhällssäkerhet inom olika verksamhetsområden. När granskningarna är klara ska försökskommittén som helhet göra själva urvalet, där man också tar hänsyn till andra försöksrelaterade frågor, till exempel hur lösningarna förhåller sig till förmågegapen eller hur kraven på den tekniska sidan ser ut.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Målet är att täppa till förmågegapet med en socioteknisk lösning. Det kan vara maskin- eller programvara, en kurs, en ny rutin eller en blandning av dessa. Det är viktigt att man hittar någonting som faktiskt kan leda till en förbättring av den nuvarande situationen. 

Den första uppgiften är att få ett första intryck från möjliga framtida användare. Be lösningsleverantören att besvara följande frågor för att kunna bedöma hur väl lösningen passar era behov:

1. Uppdrag: Hur bidrar lösningen till krishantering?

2. Integration: Hur integreras lösningen i den befintliga krishanteringsdriften?

3. Beredskap: Hur mogen är lösningen, och är den prövad eller bevisad?

4. Motivation: Hur bemöter lösningen utövarnas behov?

5. Referenser: Vilka referenser finns för tillämpningen av lösningen?

Som förberedelse inför nästa steg kan ni om ni vill också fråga om vilka resurser och kunskaper som krävs för att tillämpa lösningen, samt om tekniska specifikationer och investeringskostnader för att införa den. För att inte överbelasta lösningsleverantören bör svarens längd begränsas på lämpligt sätt (t.ex. två sidor totalt). När svaren har samlats in bör man även låta de möjliga användarna – aktörerna inom samhällssäkerhet – lämna feedback om huruvida lösningen låter lovande eller inte. Resultaten ska diskuteras av TC för att dra slutsatser om vilka lösningar som verkar lovande för att överbrygga förmågegapen. Följande frågor kan vara till hjälp för diskussionen:

1. Kan lösningen användas för att överbrygga det ursprungliga förmågegapet och ge ett svar på den huvudsakliga forskningsfrågan för försök

2. Kan lösningsleverantören tillhandahålla nödvändig utbildning så att möjliga slutanvändare kan tillämpa lösningen i försök?

3. Kräver lösningen särskilda tekniska installationer för att kunna prövas, och klarar Test-bed Technical Infrastructure dessa?

4. Kan och vill lösningsleverantören delta i och bidra till försöksrelaterade uppgifter och möten?

Det rekommenderas att man håller ett fysiskt eller virtuellt möte med TC och lösningsleverantören där sådana frågor noga förklaras och diskuteras. Det slutliga beslutet ska dock fattas inom TC och kommuniceras i nära anslutning till mötet. I fall där en viss lösning inte har valts ut är det viktigt att ge ett ordentligt svar så att lösningsleverantören bättre kan förstå resonemanget bakom beslutet.

Verktyg
Indata

Försökssammanhang & förmågegap

Utdata

Lista över valda lösningar för försöket

Checklista
  • Nödvändiga lösningsfunktioner för att överbrygga förmågegapet har identifierats  
  • Processen för lösningsurval har följts
  • Lösningsgranskningen har kommunicerats
  • Förhandsurvalet har slutförts
  • Mötet för lösningsdemonstration har hållits
  • Försökskommittén har enats om ett urval
  • Överenskommelse med lösningsleverantören om villkoren för försöksdeltagande har träffats
  • Genomför en Societal Impact Assessment (SIA) för de valda lösningarna. Identifiera och följ upp tänkbara juridiska och etiska frågor i förhållande till användningen av lösningarna (t.ex. Twitter-användning).