Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att utvärdera innovativa
sociotekniska lösningar
genom insamling av objektiva
data
3 dagar
FÖRSÖKSÄGARE (ledare)
utövarsamordnare
utvärderingssamordnare
teknisk samordnare
Krishanteringsutövare
övriga FÖRSÖKSDELTAGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

I det här steget genomförs försöket. Under försökets gång kommer flera olika slags data, enligt beskrivningen i datainsamlingsplanen, att samlas in.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Kör försöket! Allt är förberett och repeterat. Nu är det dags att samla in data för att utvärdera de lösningar som skulle kunna överbrygga förmågegapet.  

Först måste utbildningen om lösningarna genomföras, och alla måste få tillräckligt med tid på sig att bekanta sig med såväl själva funktionerna som med scenariots huvudpunkter. Ge dem tid att bekanta sig lite med lösningen och ställa frågor om den.  

Kontrollera sedan att all teknisk utrustning är igång och – viktigast av allt – se till att nödvändiga data faktiskt samlas in! Detta är syftet med allt det hårda arbete som ni har lagt ner på att förbereda försöket. Kontrollera alltså Test-bed Technical Infrastructure och lösningarna. I synnerhet om de till exempel måste startas om. Om tiden inte räcker till är det bättre att hoppa över en session än att hoppa över deltagarenkäten.
 

Metoder

datainsamling med hjälp av olika
metoder (kvalitativa och kvantitativa),
societal impact assessment,
forskningsetik

Indata

Försöksscenario/manuskript

Utdata

Rådata – resultat av
mätningarna

Checklista
  • Alla system är igång
  • Alla typer av datainsamling har testats och bekräftats
  • Utbildning om lösningen har genomförts
  • Försöksmaterialet har skrivits ut och spridits
  • Observatörsgenomgången har utförts
  • Deltagarna har informerats
  • Kontrollera att alla formulär och avtal som rör etiska eller juridiska frågor finns på plats (t.ex. informerat samtycke och GDPR-frågor). Om forskning och utveckling berörs ska alla ha skrivit under ett sekretessavtal.