Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att kontrollera att de
data som behövs faktiskt
kan samlas in genom
alla nödvändiga metoder
3 dagar
FÖRSÖKSÄGARE (ledare)
utövarsamordnare
utvärderingssamordnare
teknisk samordnare
Krishanteringsutövare
övriga FÖRSÖKSDELTAGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Dry Run 2 är ett fullständigt test: ett övergripande test som förberedelse inför det riktiga försöket. I det här steget testas utformningen av försöket och alla förberedelser för Test-bed Technical Infrastructure vid de platser där det faktiska försöket ska ske. Detta gäller både tekniska och icke-tekniska frågor. Målet är att testa om (a) justeringar som bestämdes efter Dry Run 1 har utförts på rätt sätt och (b) att konstellationen som helhet fungerar som den ska. Repetera även utbildningen om lösningarna med tillgängliga aktörer och användare!

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Det här är generalrepetitionen inför försöket – bara med lite färre deltagare. Det är alltså viktigt att skapa så hög grad av realism som möjligt! Detta betyder att göra en ordentlig genomgång, med alla system i funktion, alla inspel planerade, alla observatörer på plats och varje utövarroll spelad av en kunnig person (kanske kan försöksdeltagarna inte komma på Dry Run, så se till att ersättaren ändå vet tillräckligt mycket för att kunna genomföra en fullständig generalrepetition!).  

Det huvudsakliga målet med Dry Run 2 är att säkerställa att det går att samla in alla data. Man måste alltså skapa många olika slags data för att se om insamlingen fungerar eller inte. Fokus här ligger främst på Observer Support Tool, datainsamlingen genom lösningar och Test-bed Technical Infrastructure samt att deltagarenkäterna är klara och förståeliga. Om någonting inte fungerar måste ni analysera om ni verkligen behöver det momentet och om ni kan göra den extra ansträngning som krävs för att få igång det.  

Efter Dry Run 2 ska inga fler ändringar göras! Målet är att man nu ska sluta att koda om och ändra scenariot. Om någonting inte fungerar som planerat ska aktuella begäranden om ändringar identifieras och, efter att de utförts, testas ordentligt innan det faktiska försöket. Det är också mycket viktigt att planera framåt för spridnings- och kommunikationsarbete, catering, säkerhet osv. Ni kanske också vill skriva ut alla nödvändiga listor, instruktioner, planer m.m.  

Indata

Trial scenario/script, observer sheets

Utdata

Försöksscenario/-manuskript,
observatörsformulärp

Checklista
  • Datainsamlingsplan & eutvärderingsplan har slutgranskats
  • Scenario och inspel har slutgranskats
  • Lösning och teknisk integration har bekräftats
  • Lokala anpassningar av Test-bed Technical Infrastructure har bekräftats
  • Lösningarna har godkänts för försök
  • Lista över externa intressenter har bekräftats
  • Spridnings- och kommunikationsarbete har utförts
  • Se över eventuella juridiska och etiska frågor igen och utred om nya frågor har uppstått. Eftersom observatörer finns närvarande ska alla juridiska och etiska frågor som rör dem behandlas (t.ex. formulär för informerat samtycke eller sekretessavtal). Följ upp potentiella samhällseffekter som visade sig vid valet av lösning.