Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att analysera data på
rätt sätt
1/2 dag
utvärderingssamordnare
(ledare)
FÖRSÖKSÄGARE

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Metoden för utvärdering av försöket beror på datainsamlingsplanen och handlar om att tolka insamlade data med hjälp av olika tekniker.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

När man har bestämt vilka typer av data som behövs för att besvara forskningsfrågan/-frågorna måste man fundera på vilka tekniker och verktyg som ska användas för att analysera de datauppsättningar som samlas in i försöket. Datainsamlingsplanen är nyckeln här, eftersom den ger en tydlig anvisning om vilka utvärderingsmetoder som kan komma ifråga. Vad planerar ni att samla in? Bestämde ni er för att samla in data endast genom Test-bed Technical Infrastructure? Eller bestämde ni er också för att hålla strukturerade diskussioner med försöksdeltagarna för att få fler insikter? Den viktigaste att ta reda på när det gäller utvärderingsmetoderna är hur man ska kunna tolka informationen.  

Det räcker inte att veta vilka data – det är också viktigt att veta vad man ska göra med dem. Om ni till exempel planerar att ställa specifika frågor utifrån nyckeltal kommer ni kanske att göra en enkät, och då använda en gradskala för att mäta åsikter (kvantitativ metod). Om ni söker efter mer djupgående information som bättre går att få fram genom diskussioner måste utvärderingen omfatta mer kvalitativa metoder (fokusgrupper) och lämpliga tekniker för att analysera de data som samlas in (programvara för kvalitativ dataanalys).  

Vad som är viktigt på det här stadiet är tolkningen. Även om man ännu inte vet exakt hur informationen kommer att se ut måste man börja fundera på för- och nackdelar med specifika tekniker och verktyg.

Metoder

Brainstorming, tekniker för kvantitativ
analys, tekniker för kvalitativ analys,
innovationslinjesocietal impact assessment, forskningsetik

Indata

Datainsamlingsplan

Utdata

Lista över tekniker och verktyg
för utvärdering

Checklista
  • Nyckeltal & mått har formulerats
  • Mål för varje nyckelta & mått
  • Data har matchats med en specifik utvärderingsmetod
  • Avstämning mot verkligheten: är utvärderingsmetoderna genomförbara?
  • Diverse etiska och/eller juridiska problem kan uppstå när man ska analysera och sprida data eller resultat. Identifiera dessa, till exempel genom externa konsultationer, och dokumentera hur de ska följas upp