Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att i FÖRSÖKET skapa exakt
de omständigheter där
FÖRMÅGEGAPET uppstår
1 dag
FÖRSÖKSLEDAREe (ledare),
aktörssamordnare
utvärderingssamordnare
teknisk samordnare
AKTÖRER INOM SAMHÄLLSSÄKERHET

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Genom försökssammanhanget ges många möjligheter att hitta på ett specifikt försöksscenario. Scenariot är avhängigt av flera olika saker: förmågegap, tillgängliga utövare (antal, roll inom organisationen osv.), tillgängliga anläggningar och utrustning. Ett bestämt scenario ska skrivas på samma sätt som när man skriver manus till en övning: vem ska göra vad, när, var och med vilken utrustning? Med andra ord: i vilka särskilda situationer vill ni ta er an förmågegapet? Ha det i åtanke när ni väljer lösningar.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Ni känner till era förmågegap och i vilket försökssammanhang de uppstår. Nu vet ni också när (på sommaren eller vintern osv.) och var (inomhus eller utomhus) ni vill göra försök. Dessutom har ni en bra bild av vilka ni behöver (personer på olika ledningsnivåer/deltagare från andra organisationer/IT-personal) och eventuella begränsningar av deras tillgänglighet. All denna information påverkar hur scenariot formuleras – man måste välja en specifik handlingsplan utifrån de förutsättningar som redan har identifierats.

Börja med att skriva ner alla dessa extrabegränsningar (titta på mallen för försökssammanhanget) och brainstorma kring de roller och ansvarsområden som behövs för att genomföra försök.  

Fundera sedan på den specifika situation som måste skapas för att utlösa förmågegapet. Vilka roller ingår, vilken utrustning använder de, vad gör de med den? Alltsammans avgränsat av platsen och tidpunkten då förmågegapet uppstår. Skriv ner vad som måste ske för att den här händelsen ska utlösas.

Genom att göra det närmar man sig förmågegapen från ett annat perspektiv. Det är viktigt när man ska välja innovativa lösningar. Bara om man vet i vilka situationer man ställs inför förmågegapet kan man identifiera vilken typ av lösning som behövs.

Metoder

Brainstorming & manusskrivande,
baslinje, societal impact assessment
forskningsetik

Indata

Försökssammanhang, förmågegap, forskningsfråga,  datainsamlingsplan

Utdata

Manuskript/storyboard för scenariot

Checklista
  • Nyckelhändelser för varje förmågegap har angetts tydligt.
  • Utlösande händelser och inspel för varje nyckelhändelse har identifierats och skrivits ner.
  • Roller och handlingar som krävs för nyckelhändelserna har identifierats.
  • Nyckelhändelserna har kombinerats med ett slutligt handlingsförlopp
  • Inspel som utlöser nödvändiga nyckelhändelser har förberetts.
  • Det kan hända att ert scenario berör känsliga ämnen (t.ex. CBRNe eller vårdprioritering). Slå upp och ta hjälp av tillgängliga etiska riktlinjer (t.ex. för CBRNe-säkerhet eller dataskydd) och bygg in etiska hänsyn i scenariot redan från början.  
  • Fundera på om det finns några juridiska frågor att ta hänsyn till för det valda scenariot, eller om det kan få några negativa effekter på samhället.